Tip os
  • 1/: Brande får en visions- og udviklingspulje på en halv million. I alle år. Det samme gør Ikast
  • 1/: Syv plejehjemspladser genåbnes på grund af ventelister. Blandt andet her i Kærmindeparken

Nye tiltag der blev plads til i budgettet

I årene 2018-21 udvider man driften med otte-ni milloner hvert år. Her er oversigten:
13. september 2017, 15.57

BUDGETFORLIG Der er allerede vedtaget og udmøntet besparelser for 57 millioner på kommunens drift i 2018 - og der er lagt op til yderligere 122 millioner i de efterfølgende tre år.

Men der er også blevet plads til udvidelser af driften. Fordelt med 9,3 millioner i 2018 og 2019 og 8,8 millioner i 2020 og 2021.

Vi bringer her den samlede oversigt


Afgift stadepladser fjernes

Med henblik på at fremme aktivitetsniveauet på kommunens stadepladser fjernes afgiften. Den manglende indtægt estimeres til at udgøre 50.000 kr. årligt.


Visions- og udviklingspulje i Brande og Ikast byer

Midlerne skal anvendes til udvikling af bymidterne i kommunens to største byer. En halv millione om året i de fire år.


Pulje til landsbyudvikling

Puljen er en videreførelse af pulje til landsbyudvikling En halv millioner i hver af de fire år.


Genåbning af syv plejeboliger

Der bliver stadig flere ældre, der har behov for en plejebolig, og der er aktuelt venteliste til plejeboliger. Byrådet har derfor valgt at bruge muligheden for at genåbne syv plejeboliger nu. Plejeboligerne anvendes i dag som midlertidige pladser og genåbningen vil derfor skulle ske i takt med, at Dybdalsparken omdannes fuldt ud til rehabiliteringscenter. Plejeboligerne finansieres af demografipuljen for 2018 med i alt 2,2 millioner. Der skal i løbet af 2018 udarbejdes en plejeboligplan for de kommende år i lyset af forventningen om, at stadig flere ældre får brug for en plejebolig.


Bidrag til Vores Ikast

Det kommunale bidrag til Vores Ikast på 300.000 kr. fortsætter på et uændret niveau i budgetperioden.


Bidrag til Brande

Beløbet på 150.000 kr. udbetales efter ansøgning. Beløbet kan eventuelt udbetales til en paraplyorganisation, der har til formål at fremme handelslivet i Brande.


Myndigheds-behandling, komplekse byggerier

I forbindelse med at der er øget pres på myndighedsområdet ved komplekse byggerier i kommunen afsættes 500.000 kr. i hvert af årene 2018 og 2019.


Asfaltpuljen

Der afsættes årligt 4 mio. kr. til asfalt.


MTIC

Byrådet ønsker at støtte op om det arbejde, der er forankret i MedTech Innovation Consortium (MTIC) og melder kommunen ind i fonden for den kommende 4-årsperiode. MTIC bidrager til udvikling af teknologiske løsninger til sundhedssektoren gennem samarbejde med virksomheder og erhvervsrettet innovation og forretningsudvikling i sundhedssektoren.


Pulje til hjælpemidler

Hjælpemidler er en vigtig del for mange til i højere grad at blive mere selvhjulpne og klare hverdagen. Samtidig opleves en stigning i antal borgere med diabetes, dyrere kropsbårne hjælpemidler og hurtigere udskrivning fra sygehuset. Der afsættes derfor 2 mio. kr. til hjælpemidler fra og med 2018 for at imødegå presset på hjælpemiddelområdet.


Bevægelse i skolen

Der afsættes 160.000 kr. årligt i tre år til arbejdet med bevægelse i skolen. Byrådet ønsker at understøtte, at børn og unge bevæger sig 45 minutter i løbet af en skoledag, med henblik på at fremme trivsel og sundhed samt understøtte læring.


Folkekirkens Café og Dagligstue

Folkekirkens Café og Dagligstue er et dagligt og vigtigt værested for mange sårbare borgere i kommunen. Med henblik på at styrke dette og eksempelvis kunne arbejde mere opsøgende i forhold til psykisk sårbare borgere og tættere sammenhæng med frivillighed inden for Psykiatri & Handicap øger Byrådet tilskuddet med 75.000 kr. årligt.


Seværdighedsskilte ved motorvejen

Der afsættes 240.000 kr. af økonomiudvalgets markedsføringspulje til opsætning af to motorvejsskilte med henvisning til henholdsvis Gavlmalerierne i Brande og til Bøllingsø.


Udviklingspulje til nye velfærdsløsninger

Der afsættes årligt en million kroner til udvikling af nye velfærdsløsninger.


Ordet er dit