Tip os log ind
Denne skitse viser, hvordan Herning og Ikast bogstaveligt talt kan vokse sammen

Ikast og Herning vil sammen danne en byregion

Ikast-Brande og Herning kommuner har samarbejdet i mange år - men det skal nu intensiveres
04. september 2016, 00.01

IKAST-HERNING Det gode samarbejde mellem Ikast-Brande og Herning får over de næste 12 år en ekstra spand kul og intensiveres kraftigt.

Netop nu begynder politikerne i de to kommuner at kigge på de næste års kommuneplaner, og heri indgår »Byregion Herning-Ikast« som et nyt kraftcenter.

De to borgmestre, Carsten Kissmeyer, Ikast, og Lars Krarup, Herning, har givet hinanden hånd. De to planlænings-afdelinger er i fuld gang med arbejdet, medlemmerne af byrådet er orienteret, og snart træffer man endelig afgørelse om at sparke planlægningen i gang.

Ambitionen er i ret beset fællesskab at bygge de to byer sammen fra det østlige Hammmerum/Gjellerup til det vestlige Ikast med både nye bolig- og erhvervsområder. Det er et område, hvor de to byer alligevel nærmer sig hinanden - og hvor der rent faktisk er plads til udvikling.

Med til at skubbe på visionen er, dels at Ikast mangler udviklingsmuligheder til nye boliger og erhverv, dels at Vision Vestergade med de ambitiøse planer om et kraftcenter for ridning, sport, foreningsliv og socioøkonomiske projekter passer som hånd i handske til en byudvikling den vej.

»Ved at udbygge og skabe fokus på byregionen Herning-Ikast vil områdets position som kraftcenter kunne understøttes yderligere. Byregionen kan styrkes ved større synlig fysisk sammenhæng og yderligere samarbejder mellem de to byer indenfor bosætning, erhverv samt uddannelse og fritid.

Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune samarbejder og supplerer hinanden i dag inden for en række områder med tilbud inden for kultur, sport, erhverv og uddannelse, herunder den internationale skole i Ikast. De to kommuner har ligeledes et fælles erhvervsråd, som sammen med byrådene i begge kommuner skal være med til at fremme erhvervsudviklingen i området, samt at sikre at virksomheder og iværksættere har de bedst mulige rammebetingelser til at drive virksomhed. Som byregion er der således allerede en række samarbejdsfelter som kan forstærkes og understøttes ved en større fysisk sammen-binding af vækstbåndet mellem byerne Herning og Ikast.«

Sådan står det fælles arbejdspapir, der er udarbejdet.


Udviklingen af området

Den fysiske udvikling af byregionen vil primært foregå i området mellem Hammerum og det vestlige Ikast. De vigtiste hovedgreb i den fysiske udvikling af området er bosætning og erhverv.

Erhvervsudviklingen sker ved en understøttelse af det eksisterende erhvervsbånd langs motorvejen, der strækker sig fra motorvejsafkørsel 37 ved Jyllandsgade i Ikast til afkørsel 40 ved Fastrupvej i Hammerum. Nord for Jernbanen planlægges et bosætningsbånd med nye boligområder og perspektivarealer, der strækker sig på tværs af kommunegrænsen. De nye bosætningsområder kan med fordel koble sig på den rekreative ring omkring Ikast der udbygges i de kommende år.

»Rent fysisk er der allerede en god sammenhæng mellem Herning og Ikast. Dette kan dog med fordel udbygges og understreges yderligere. Et synligt signal, der kan markerer visionen om sammenhæng mellem byerne og deres funktioner, kan være en markering af hovedvej195 (Hammerum Hovedgade-Vestergade), der forbinder Herning og Ikast via Hammerum og HI-Park.

Et andet markant signal kunne være at etablere en rundkørsel ved kommunegrænsen. Rundkørslen kan afvikle trafikken mod syd til motorvejen og mod nord til nye bosætningsområder nord for hovedvejen på begge sider af kommunegrænsen. Den vil samtidigt skulle fungere som et markant "landmark" i det urbane fritidslandskab mellem de to kommuner.

De to kommuner er begge i gang med projekter, der kan være med til at styrke byregionsamarbejdet. Nogle af projekterne kan overvejes som egentlige samarbejdsprojekter. Det kan være nye og uprøvede områder for samarbejde på tværs af kommunegrænsen, eksempelvis samarbejde om socialøkonomiske arbejdspladser eller inden for fritids- og rekreative muligheder som f.eks. ridning, parkour og hundetræning m.fl. Andre samarbejdsområder kunne ligge inden for erhverv, uddannelse, infrastruktur, turisme og kultur.


Tiltag i Ikast

Langs Vestergade mellem kommunegrænsen og Ikast by er man i gang med et større byudviklingsprojekt med visioner for et nyt samlokaliseret område i byen med rideskole, økologisk gartneri, foreningsliv, rekreative faciliteter, sportsfaciliteter, kursuscenter, gårdbutik og undervisning m.m. samlet i én vision. Området skal bindes sammen med Den internationale skole på Bøgildvej, og skal sikre nye faciliteter til Ikast Rideskole og Institutionen Gartneriet Garland, som begge er vokset ud af rammerne længere inde i byen. Området bliver et nyt samlingspunkt for en stor del af Ikast bys foreningsliv, som grobund for social ansvarlighed og socialøkonomiske arbejdspladser.

I området omkring Sportstar College Ikast-Brande, idrætsprofilskolen Nordre Skole, Idrætsefterskolen og Idrætshøjskolen ISI, Stadion, Ikast-Brande Arena, Stadome og idrætsforeningslivet i det nordlige Ikast har man igangsat et større visionsprojekt "Sportscampus Ikast-Brande". Projektet skal fremme idræts-profilen, og brande et campus-miljø med sport og uddannelse der skal gøre Ikast-Brande kendt som en attraktiv sports- og bosætningskommune både lokalt og nationalt. Dette område kan med fordel bruges af nye bosætningsområder på i begge kommuner.


Realisering

Samarbejdet i byregionen kan med fordel opdeles i etaper som indarbejdes i den øvrige fysiske planlægning i de to kommuner. Den fysiske sammenbinding mellem Herning og Ikast med træbeplantning, belysning og udlæg af planlagte arealer til byudvikling kan med fordel udgøre det første trin. Dette vil sende et tydeligt signal om en fremadrettet udvikling af området og det øgede fokus på byregionen.

Etape 1 2016/2017:

1. Administrativt foreslås det, at der først skabes et politisk signal om visionen for Byregionen fra begge Byråd.

2. Fælles projekt omkring vejbeplantning og -belysning langs hovedvej 195 (Hammerum Hovedgade-Vestergade)

3. Visionen indarbejdes i Herning og Ikast-Brande Kommuneplaner 2017-2029 med prosabeskrivel-se af byregionsamarbejdet og fysiske udlæg af nye rammeområder til boliger samt perspektivom-råder til fremtidig byudvikling.

Etape 2 - 2018:

1. Fælles visionsprojekt om en helhedsplan/udviklingsplan eller lign. for området Hamme-rum/Gjellerup-Ikast med borgerinvolvering og samskabelse ved workshops og lign. inddragelses-forløb.


Ordet er dit