Tip os log ind
Stiftskontorchef Bodil Abildgaard, Viborg Stiftskontor.

Regler og poster i et menighedsråd

Hovedopgaven for menighedsråd er at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse
14. januar 2017, 05.58

MENIGHEDSRÅD Stiftskontorchef Bodil Abildgaard har i Viborg Stifts årbog sendt et fællesbrev til alle menighedsråd med tips og ideer til arbejdet. Hovedopgaven for menighedsråd er at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse. For at kunne dette er der mange opgaver, der skal løses, og mange regler, der skal holdes, men stiftsadministationen står altid klar til at hjælpe sognene med dette, fortæller Bodil Abildgaard i brevet:

Kære menighedsrådsmedlem!

Velkommen som menighedsrådsmedlem i Viborg Stift.

Det er dejligt, at du sammen med mange andre har taget handsken op - eller fortsat holder fast i den - og gået ind i menighedsrådsarbejdet. Menighedsrådsarbejdet er udtryk for det mest finmaskede og vidt forgrenede demokrati, vi har i Danmark. Det virker helt ned på sogneniveau.

For at kunne agere i dette felt er der nogle regler, der skal iagttages af jer som menighedsrådsmedlemmer.

Det kan virke uoverskueligt; men fortvivl ikke. Som daglig leder af stiftsadministrationen gennem mange år er det vigtigt for mig at sige, at vi er her for jeres skyld så ring/skriv/mail/kom forbi hellere en gang for meget end en gang for lidt.

På stiftet er vi 14 ansatte + biskoppen naturligvis.

Alle på stiftet er hver især specialister inden for deres felt. De vil så gerne forstyrres af jer, for de har alle på hvert sit områder erfaringer og viden, som gerne videregives.


Opgaver

Hovedopgaven for menighedsråd er at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Efter Menighedsrådslovens § 1 stk. 2 påhviler det menighedsrådet at styre sognets kirkelige og administrative anliggender. Det vil med andre ord sige, at menighedsrådet skal være med til at bidrage til, at kirken og kristendommen er synlig og aktiv i sognet på den måde, som passer til jeres sogn.

Opgaverne for menighedsrådene er, at I i forbindelse med besættelse af en præstestilling i sognet skal medvirke. Menighedsrådet skal - som det lidt højstemt hedder - kalde præsten. I skal derfor finde det bedste match mellem sogn og præst. Dette er en af de vigtigste opgaver for et menighedsråd og også en meget spændende opgave. Det er ikke en opgave, rådet bare kastes ud i. Skulle der komme en ledig præstestilling hos jer, vil såvel biskop som provst og store dele af stiftsadministrationen være med til processen og styre den igennem, så processen bliver god og enkel for jer.

Derudover skal I i 2017 stemme til Provstiudvalg og Stiftsråd. Det vil der komme mere information om senere. Jeg håber ikke, vi skal have bispevalg igen i den kommende valgperiode. At deltage i og stemme til et bispevalg er dog også en af de spændende opgaver for menighedsrådene efter min mening; men mon ikke vi får lov at beholde vores biskop mange år endnu.

Menighedsrådet har også opgaver i forhold til gudstjenesten. Det fremgår af Menighedsrådsloven.

Det fremgår også heraf, at præsten er uafhængig af menighedsrådet i pastorale forpligtelser, herunder i sin forkyndelse, sjælesorg og undervisning.

For at det hele skal kunne fungere, er det nødvendigt, at menighedsrådet sørger for de ansatte ved kirke og kirkegård, vedligeholder bygninger og kirkegårde og fører de nødvendige regnskaber. Det er måske nok her menighedsrådene begynder at synes at det kan blive besværligt.


Tvivlsspørgsmål

Som det fremgår, er der mange områder menighedsrådet skal forholde sig til i arbejdet med menighedens liv og vækst. I forbindelse med arbejdet i menighedsrådet kan man naturligvis blive i tvivl om mange ting. Hvornår er man inhabil? Må formanden for menighedsrådet således medvirke ved ansættelsen af en graver, når hans svigerdatter er i ansøgerfeltet? Må man istandsætte en nyere kirke uden tilladelse, og hvornår er kirken overhovedet ny? Hvordan træffer menighedsrådet sine beslutninger, og kan de efterfølgende læses noget steds af alle i sognet? Kan præsten få honorar som kontaktperson?

Spørgsmålene er mange og meget forskelligartede. Ingen forventer, at menighedsrådsmedlemmer har viden om alle forhold eller bare nogle af dem. Derfor er vi på stiftet til rådighed for jer og er altid klar med råd og vejledning.

Der er på nettet en del vejledninger målrettet arbejdet som menighedsråd, når man f.eks. skal restaurere kirken eller ansætte personale.

Vi har ingen forventning om, at I har læst i disse vejledninger. Vores erfaring er, at den første henvendelse fra jer kan resultere i en introduktion til en vejledning eller en håndbog på nettet, og at det er godt givet ud. Så ring endelig.


Roller i Menighedsrådet

Der findes i Menighedsrådsloven en række regler for de forskellige poster i rådet som f.eks. formand, kirkeværge m.v. Disse regler er beskrevet på hjemmesiden på adressen: www.kortlink.dk/nqf5 eller scan QR-koden. Her er opgaverne i rådet også kort beskrevet.

Det er vigtigt, når rollerne skal fordeles, at I er opmærksomme på, at de forskellige opgaver kræver noget forskelligt. Det er f.eks. godt at vælge en kasserer, der godt kan lide tal, og som muligvis også har en professionel baggrund herfor fra en bank, revisorfirma eller andet. Det vil også være godt at se sig om efter en kirkeværge, der godt kan lide at arbejde med bygninger.


Afslutning

De regler, der gælder for menighedsrådsarbejdet, er ikke kun reguleret i den kirkelige lovgivning. De almindelige regler, der gælder overalt i det danske samfund gælder også for os. Der skal derfor bl.a. holdes medarbejderudviklingssamtaler med de ansatte, laves arbejdspladsvurderinger, udfærdiges ansættelsesbeviser og indhentes tilbud ved istandsættelser af bygningerne og indgås aftaler med rådgivere. Disse mange regler kan virke komplicerede og uoverskuelige; men I skal som menighedsrådsmedlemmer huske, at reglerne er indrettet i overensstemmelse med almindelig sund fornuft.

Min mangeårige erfaring i arbejdet med folkekirken siger mig, at den sunde fornuft ligger lige til højrebenet for vores menighedsrådsmedlemmer. Det er derfor heldigvis kun sjældent vi er udsat for, at menighedsrådene er gået galt i byen på grund af regelsættet.


Ordet er dit